^

Strona główna / O NAS / REGULAMIN KONKURSÓW

REGULAMIN KONKURSÓW

REGULAMIN KONKURSÓW


ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU SALONU KOSMETYKI LASEROWEJ NA PORTALU

SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK


 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na profilu Salonu Kosmetyki Laserowej w portalu społecznościowym facebook, zwane dalej „Konkursami”. Przedmiotem konkursów jest wyłonienie zwycięzcy- autora odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na fanpagu Salonu Kosmetyki Laserowej pod adresem internetowym www.facebook.com/Salon-Kosmetyki-Laserowej-237263846326742/
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)
 4. Organizatorem Konkursu jest Salon Kosmetyki Laserowej z siedzibą w Rzeszowie 35-326, ul. Graniczna 4b.
 5.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.facebook.com/Salon-Kosmetyki-Laserowej-237263846326742/ serwisu Facebook.com


II UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która we wskazanym w opisie postu terminie zamieści w komentarzu pod postem konkursowym profilu Salonu Kosmetyki Laserowej na Facebooku odpowiedź nawiązującą tematycznie do wydarzenia w związku z którym jest organizowany konkurs, zwany dalej „odpowiedzią konkursową
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.


III ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Czas trwania konkursu zostaje określony w opisie postu, którego dotyczy konkurs.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów: etap 1 zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez zamieszczenie odpowiedzi konkursowych w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Salonu Kosmetyki Laserowej na Facebooku, wśród których jury dokona wyboru odpowiedzi. Etap 2 wybór odpowiedzi przez Jury.
 4. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.
 5. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie: www.laser.rzeszow.pl oraz zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu Salonu Kosmetyki Laserowej odpowiedź konkursową określoną w opisie postu konkursowego
 6. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.
 7. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym.
 8. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.
 9. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.
 10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.
 11. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na fanpagu Salonu Kosmetyki Laserowej.


IV NAGRODY

 1. Nagrody przewidziane w konkursach, za każdym razem są określane w opisie postu konkursowego.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagroda wydawana jest w siedzibie Salonu Kosmetyki Laserowej w Rzeszowie przy ul. Granicznej 4b.
 4. Zwycięzca powinien zgłosić się po nagrodę w terminie 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.


V REKLAMACJE

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: biuro@laserrzeszow.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: biuro@laserrzeszow.pl
 4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: biuro@laserrzeszow.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Kontakt z nami

Ul. Graniczna 4b, 35-326 Rzeszów
tel: +48 (17) 852 80 11, tel. kom. +48 601 960 500